Magyar Magyar English Roman Sved Italiano Deutche Russia

Általános Utazási Szerződés Feltételek


Az Adventure Hungary Kft. által szervezett turisztikai rendezvényeken való részvétel általános feltételei (továbbiakban: ÁUSZF):

Az Adventure Fishing utazási iroda
Cégnév: Adventure Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
Rövidített cégnév: Adventure Hungary Kft.; Székhely: 1182 Budapest, Ganz Ábrahám utca 12.
Telefon: +36-70-943-1540;
MKEH engedélyszám: U-001006
Adószám: 12794049-2-43;
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-703730;
(az Adventure Hungary Kft. működéséhez előírt utazásszervezői vagyoni biztosíték összegét a Aegon Biztosító Zrt. kezeli),  továbbiakban: Szervező

I. Szerződéskötési szabályok
 
1.1. A Szervező által szervezett utazásokra a Ptk. 415. valamint 416. §-a, valamint az utazási szerződésekről szóló 472/2012. Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) rendelkezései, illetőleg a jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.
1.2. A Szervező a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  U-001006 számú határozata alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásába bejegyzett utazási iroda.
1.3. Azokra az utazásokra illetve az egyéni utazások azon részeire, amelyeket a Szervező, mint utazásközvetítő rendel meg az utazásszervezőtől az Utas számára, az utazásszervező  általános szerződési feltételei is érvényesek, még abban az esetben is ha a teljes utazásnak csupán részei. Ilyenkor kiegészítésképp a Szervező általános szerződési feltételei csak akkor lépnek hatályba, ha az utazásszervező általános szerződési feltételei az adott esetre nem tartalmaznak megfelelő szabályozást. Ha a teljes  utazás az Utas által kívánt speciális, egyéni programokkal bővül ezen részeire vonatkozó esetleges igények elbírálása a Szervező általános szerződési feltételei szerint történik.
 
2.1. A szerződő felek az Utazási szerződést írásban, az interneten, vagy ráutaló magatartással köthetik meg. Amennyiben az Utazási szerződés a szerződő felek között közvetlenül írásban jön létre, a Szervező a szerződés megkötésével egyidejűleg az Utazási szerződés egy példányát (Megrendelő) 
az Utas rendelkezésére bocsátja. Az Utas jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Szervező által szervezett, és a jelen szerződésben foglalt tartalommal létrejövő utazáson részt kíván venni, az utazási feltételeket elolvasta, megértette, tudomásul vette, az Utazási szerződés egy példányát átvette, ezzel az Utazási szerződést megkötöttnek ismeri el. Kijelenti, hogy az utazással kapcsolatos minden információt a Szervező az Utazási szerződés aláírásával egyidejűleg a rendelkezésére bocsátotta. Az Utazási szerződés interneten keresztül való megkötésekor az Utazási szerződés a Szerződő felek közötti visszaigazolás hozzáférhetővé válásával jön létre, és az Utas tekintetében akkortól vonatkoznak rá a jelen pontban megfogalmazottak.
2.2. Fiatalkorú részvétele kizárólag törvényes képviselője írásos beleegyezésével lehetséges.
2.3. Az Utas kijelenti, hogy egészségi állapota megengedi, hogy részt vegyen a Szervező  által szervezett utazáson.
 
3.1. Szerződéskötés írásban
Az Utas a Szervező részére elektronikus levélben (e-mail) vagy írásban jelzi a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szándékát, a Szervező pedig az Utas általi jelentkezési módnak megfelelően elektronikus levélben (e-mail) vagy írásban tájékoztatja az Utast a Szolgáltatás igénybevételének feltételeiről.
Az Utas a megrendelésében legalább a következők adatokat köteles megadni a Szervező részére:
- az Utas neve (cégszerű megnevezése), címe, elérhetősége, születései adatai;
- Utastársak esetén az Utastársak neve, címe születési adatai;
- az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása;
Amennyiben az Utas megrendelése nem tartalmazza az Utazási szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatokat, az esetben a Szervező felhívja az Utas figyelmét a megrendelés kiegészítésére. Amennyiben az Utas ennek 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, abban az esetben megrendelését a Szervező a nyilvántartásából előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.
Ha a Szervező a megrendelést elfogadja, úgy szerződéskötési ajánlatát írásban köteles megtenni a megrendelésben foglaltak alapján. Amennyiben a Szervező a megrendelést elutasítja, úgy az Utast a megrendelés nyilvántartásba vételétől számított 15 (tizenöt) napon belül erről írásban értesíti.
A Szervező és az Utas az Utazási szerződést írásban kötik meg.
Az Utazási szerződés és a jogviszony azon a napon jön létre, amikor az Utas írásbeli nyilatkozata (az Utazási szerződés aláírt példánya) a Szervező irodájába megérkezik.

3.2. Szerződéskötés ráutaló magatartással:
3.2.1. Interneten keresztül
Az Utas a Szervező részére elektronikus levélben (e-mail) jelzi a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szándékát, a Szervező pedig az Utas általi jelentkezési módnak megfelelően elektronikus levélben (e-mail) tájékoztatja az Utast a Szolgáltatás igénybevételének feltételeiről.
Az Utas a megrendelésében legalább a következők adatokat köteles megadni a Szervező részére:
- az Utas neve (cégszerű megnevezése), címe, elérhetősége, születései adatai;
- Utastársak esetén az Utastársak neve, címe születési adatai;
- az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása;
Amennyiben az Utas megrendelése nem tartalmazza az Utazási szerződés megkötéséhez feltétlenül szükséges adatokat, az esetben a Szervező felhívja az Utas figyelmét a megrendelés kiegészítésére. Amennyiben az Utas ennek 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, abban az esetben megrendelését a Szervező a nyilvántartásából előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.
Ha a Szervező a megrendelést elfogadja, úgy szerződéskötési ajánlatát emailben küldi meg a megrendelésben foglaltak alapján. Amennyiben a Szervező a megrendelést elutasítja, úgy az Utast a megrendelés nyilvántartásba vételétől számított 15 (tizenöt) napon belül erről emailban értesíti.
A Szervező és az Utas az Utazási szerződést írásban kötik meg.
Az Utazási szerződés és a jogviszony azon a napon jön létre, amikor az Utas írásbeli nyilatkozata (az Utazási szerződés aláírt példánya) a Szervező irodájába megérkezik.
3.2.2. Szolgáltatás igénybevételével
Bizonyos szolgáltatástípusok esetében a szerződés a Szolgáltatás Utas által történő jogszerű igénybevételével jön létre.
 
4. A Szervező rendezvényein kínált programokról és a szolgáltatások fajtáiról és szintjéről, ezenkívül a horgásztúrák biztonságáról, a vízi járművek használati szabályairól és az egyes horgászhelyeken érvényes horgászrendről, továbbá a közvetlenül az Utas által okozott esetleges károk fedezésére, a szerelékek, vízi járművek és szálláshelyek tulajdonosának befizetendő, visszatérítendő letét mértékéről az aktuális katalógusokról, brosúrákról és árjegyzékekről a www.horgaszutazas.hu honlapon nyújt tájékoztatást.

5. A Szervező a www.horgaszutazas.hu honlapon a szerződéskötés előtt az Utas rendelkezésére bocsát minden nélkülözhetetlen információt, az útlevelet, vízumot és egészségügyi feltételeket érintő érvényes előírásokra vonatkozólag, különösen tekintettel az útlevélkiadás és vízumügyintézés időtartamára, a kiválasztott turisztikai rendezvényen való részvétel egészségügyi feltételeire, továbbá az olyan részvételhez elengedhetetlen dokumentumokra vonatkozólag, mint pl. az oltási bizonyítvány. Az Utas ezenkívül tájékoztatást kap a honlapon a kiválasztott horgászterepen érvényes horgászrendről és az elvihető fogásról. Az Utazási szerződés aláírásával illetve 3.2. esetében az email-en elküldött szerződésnek az Utas általi visszaigazolás hozzáférhetővé válásával az Utas elismeri, hogy e tudnivalókat megismerte.
 
6. A egyéni (saját szervezésű) kiutazással meghirdetett rendezvények esetén az Utas a szerződéskötéskor vásárlójegyet vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító  utalványt (voucher), valamint egy tájékoztató füzetet kap.

7. Ha az Utas nem személyesen jár el, megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az Utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó a Szervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

II. A díj

 
1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatásokat, a Szervező eljárási díját, a szervezés költségeit, valamint természetes személyek megrendelése és illetve utazása esetén az ÁFA-t foglalja magába.

2. A részvételi díj nem tartalmazza a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terheket (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték). A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, a fakultatív programok díját, vízumdíjat. A részvételi díjon felül – külön a jogosultnak – fizetendő az útlemondás/sztornó díja, a foglalás díja, a Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás (BBP) díja. Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) további költségeket (kaució, idegenforgalmi adó, stb.,) kell fizetni. Az erre vonatkozó információkat a Szervező a www.horgaszutazas.hu honlapon feltünteti.

3. A rendezvények ára eurót (EUR) pénznemben van kifejezve, illetve áruk a külföldi valutában megadott ár célországtól függően SEK/NOK/CAD/USD árfolyam HUF ellenértéke, amely a teljes összeg vagy a fennmaradó összeg befizetése esetén, a befizetés napján érvényes K&H Bank Zrt. által meghatározott deviza vételi/eladási árfolyamának megfelelően változhat. A Szervező a meghirdetett árakat a K&H Bank Zrt. deviza eladási árfolyamán számított meghirdetéskori árfolyamának +-5%-ig tartja. Az ezt meghaladó árfolyamváltozást az eladási árakban év közben is érvényesítheti. Bizonyos rendezvények árait a Szervező EUR pénznemben adja meg és számolja is el. (ahol a partnerekkel való együttműködési feltételek ezt megkövetelik)


III. Díjváltozás, díjváltozás miatti elállás

1. A szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket, annak bel- vagy külföldi díjszabási vagy hatósági árának változása miatt is), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) valamint a deviza – az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti forintárfolyamának időközi változása miatt a Szervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal a részvételi díjat fölemelheti. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg a Szervező közli. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja a 8 %-ot, az Utas írásbeli nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, és a Szervező a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. Az Utas a döntéséről köteles a Szervezőt haladéktalanul tájékoztatni.
 
2. Az Utas írásbeli nyilatkozattal elállhat az Utazási szerződéstől abban az esetben is, ha a Szervező az Utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott.

IV. Díjfizetési szabályok
 
1. A teljes részvételi díj 50 %-át kell előlegként vagy foglalóként (függően a partner szolgáltató által előírt feltételektől) az utazási szerződés megkötésekor befizetni. A fennmaradó összeget (hátralékot) köteles az Utas az utazás megkezdése előtt 30. napig a megfizetni, hacsak nem a partner szolgáltatóval kötött szerződés erről másképp rendelkezik. Az előleg összege abban az esetben lehet több, ha a Szervezőnek a külföldi közreműködőkkel kötött szerződései szigorúbb kötelezettségeket írnak elő. A fennmaradó vagy a teljes részvételi díj befizetésének határideje abban az esetben lehet korábbi a 30. napnál, ha a Szervezőnek a közreműködőkkel kötött szerződései alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben a szerződéskötés az indulás megkezdése előtt kevesebb mint 30 nappal történik, a teljes részvételi díjat kell megfizetni. Amennyiben az Utas a feltüntetett időpontig nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a Szervező az Utazási szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, s azt tárgytalannak tekintheti. Az Utas ez esetben köteles megtéríteni a Szervező költségeit és kárait.

2. Amennyiben a Szervezőnek a szerződő partnerrel kötött szerződése előírja a teljes részvételi díj korábbi megfizetését a szerződő partner részére, a Szervező által az Utas részvételi díjának a szerződő partner részére való teljesítését követően az Utas a részvételi díjat vissza nem követelheti. Az Utas csak arra az összegre tarthat igényt, amelyet a Szervező szerződött partnere visszautal, levonva ebből a Szervező költségeit.

3. A Szervező a teljes részvételi díj ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (vouchert) ad át az Utasnak, melyet az utazás megkezdése előtt, vagy megérkezéskor a Szervező megbízottjának be kell mutatni vagy át kell adni. Ellenkező esetben az Utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére.
 
4. Az Utas a Szervező útján az előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.

V. Elállás vagy módosítás az utas részéről
 
1.1. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az Utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a Szervező azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Szervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az Utas ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy elállhat a szerződéstől. Ha az utas e pontban rögzített ok miatt eláll a szerződétől, a Szervező a teljes befizetett díjat visszafizetni.
1.2. Amennyiben az Utas nem az ÁUSZF III. pontjában vagy az ÁUSZF V.1.1. pontban foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, úgy a Szervező az addig felmerült költségeinek megtérítését követelheti.
1.3. Ha az Utas az utazás előtti 60. napon belül, bármiféle indokkal mondja le az utat, a Szervező az Utas által fizetendő bánatpénz mértékét az alábbiak szerint állapítja meg, amennyiben a korábban megkötött utazási szerződés nem tartalmaz ennél szigorúbb feltételeket:
- az utazás megkezdése előtt 60-35 nappal: a teljes részvételi díj 10%-a,
- az utazás megkezdése előtt 34-30 nappal: a teljes részvételi díj 20%-a,
- az utazás megkezdése előtt 29-25 nappal: a teljes részvételi díj 30%-a,
- az utazás megkezdése előtt 24-15 nappal: a teljes részvételi díj 40%-a,
- az utazás megkezdése előtt 14-10 nappal: a teljes részvételi díj 60%-a,
- az utazás megkezdése előtt 9-5 nappal: a teljes részvételi díj 80%-a,
- az utazás megkezdése előtt 4-1 nappal, illetve ha nem jelenik meg: a részvételi díj 100%-a.

A fenti feltételek érvényesek amenyiben a partner szolgáltatóval kötött szerződés erről másképpen nem rendelkezik.


1.4. Lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti, és arról a Szervező tudomást szerzett.
1.5. A Szervező elsősorban az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből vonja le a fizetendő bánatpénz összegét.

1.6. A szervező az 1.3. pontban részletezett bánatpénztől eltérhet abban az esetben, amennyiben a külföldi szolgáltatóval kötött szerződése ennél szigorúbb lemondási feltételeket ír elő. 

2. Amennyiben az Utas lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson, a részvételi díj 100%-a a Szervezőt illeti meg. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya miatt nem tud elutazni, illetve az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérésére nem tarthat igényt.
 
3. A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a fakultatív szolgáltatások díjai is, amennyiben ezek az Utazási szerződésen szerepelnek.
 
4. Amennyiben a Szervező partnerei (szállodák, légitársaságok, stb.) lehetővé teszik, a szerződés módosítható (névváltoztatás, időpont módosítás, az igénybevett szolgáltatások módosítása). Ez minden esetben díjköteles. A módosítás díjának mértékét a Szervező partnerei határozzák meg, ezen felül a Szervező 5.000.-Ft, azaz ötezer forint adminisztrációs díjat számol fel.

VI. Módosítás és elállás a Szervező részéről
 
1. A Szervező fenntartja a jogát a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való fölcserélésére. A Szervező ilyen változásokhoz csak indokolt esetben folyamodik.

2. A Szervező az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal írásban tett nyilatkozattal kártérítés nélkül, a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett elállhat a szerződéstől, ha a Szervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy ha a résztvevők száma nem éri el a részvételi minimumot, azaz az adott rendezvényen rendelkezésre álló helyek 100%-át.

3. A Szervező az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal írásban tett nyilatkozattal kártérítés nélkül elállhat a szerződéstől, az eredetivel azonos jellegű, helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást elfogadja, és annak értéke magasabb, mint az eredeti szolgáltatás, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb, azt a Szervező az Utasnak legkésőbb az utazás megkezdéséig megtéríti. Ha a Szervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Szervező visszafizeti az Utasnak a teljes befizetett díjat.

4. A Szervező felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített Utazási szerződés esetén a Szervező köteles a részvételi díjat arányosan csökkenteni.

5. A Szervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy hibájából nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.
 
6. A Szervező utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos polgári és jogi felelősségi szabályok (Ptk. 399. §) alkalmazása során sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint légitársaságok által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások a fent idézett Ptk. 399. § a) pontjába tartozó olyan ellehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akaratuktól függetlenül merültek fel. Az itt felsorolt okokból bekövetkezett változásokért a Szervező kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat – a felmerült költségek levonása után – visszafizeti.
 
7. A Szervező elállhat az Utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot – külső körülmény veszélyezteti. E körülményekért a Szervező kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat – a felmerült költségek levonása után – visszafizeti.

VII. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei a turisztikai rendezvény ideje alatt
 
1. A Szervező felelős a turisztikai rendezvény programnak megfelelő lefolyásáért, valamint a megrendelt szolgáltatások mennyiségéért és minőségéért.
 
2. A Szervezőt terheli a felelősség a rendezvénynek az Utazási szerződésében foglaltakhoz képest hiányos vagy elmulasztott teljesítéséért, kivéve, ha a hiányos vagy elmulasztott teljesítést az Utas vagy a szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásában részt nem vevő harmadik személyek tevékenysége okozta, illetve, ha ez a tevékenység vagy nemteljesítés nem volt sem előrelátható, sem elkerülhető, vagy ha vis maior eseménynek minősül.
 
3. A Szervező megtéríti az Utasnak a nem teljesített szolgáltatások értékét, illetve a szerződésben meghatározott és a pótlólag nyújtott szolgáltatás értéke közötti különbözetet, ha az Utas nem részesült a szerződésben meghatározott szolgáltatás értékével azonos vagy annál magasabb értékű pótszolgáltatásban.
 
4. A Szervező nem vállal felelősséget azokért a turisztikai szolgáltatásokért, melyeket az Utas a turisztikai rendezvény helyszínén a helyi vállalkozóktól vásárol közvetlenül, vagy azok kísérője, telepített idegenvezetője vagy helyi képviselője közvetítésével.
 
5. A turisztikai rendezvényre érkező Utasnak rendelkeznie kell a szükséges iratokkal, különösen az Utazási szerződéssel, útlevéllel, melynek érvényességi ideje legalább 6 (hat) hónappal a tervezett határátlépés után jár le (vagy új személyi igazolvánnyal EU-tagállamba történő beutazásnál), szükséges vízummal, oltási bizonyítvánnyal és minden más olyan dokumentummal, melyet a rendezvény Szervezője megkíván.
 
6. A belföldi turisztikai rendezvények Utasnak személyazonosításra alkalmas irattal kell rendelkezniük.
 
7. Az esetleges név- vagy lakcímváltozásról és útlevélcseréről az Utasnak értesítenie kell a Szervezőt a rendezvény előtt  legkésőbb 7 (hét) nappal.
 
8. Az Utasnak be kell tartani Magyarországon, illetve a turisztikai rendezvény helyszínéül szolgáló országban érvényes vámot, devizát és közrendet érintő előírásokat. Ezen előírások megszegéséből fakadó következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

9. Az Utasnak be kell tartani a helyi jogszabályokat, többek között a vízi jármű használatára és a halvédelmi korlátokra vonatkozólag. Az Utas ezek kivonatát megkapja a szálláshelyen, a horgásztevékenység helyszínén, vagy a kiutazás előtt.
 
10. Az Utasnak be kell tartani a kísérő vagy a Szervező helyi képviselőjének a rendezvény programját érintő utasításait.
 
11. A turisztikai rendezvény tartama alatt az Utas felelős megtéríteni az általa vagy a felügyelete alá tartozó személyek által okozott károkat a károkozás helyszínén (szálláshely, közlekedési eszköz, vízi jármű, stb.). A befizetett letét nem menti fel az Utast a teljes kárérték megtérítése alól. Az Utas átruházhatja a Szerződésben foglalt jogait bárkire, aki megfelel turisztikai rendezvényen való részvétel feltételeinek, és ha ez a személy egyúttal felvállal a szerződésből eredő minden kötelességet, illetve fedezi az átruházás költségeit. A jogok és kötelességek átruházását a Szervező akkor tekinti érvényesnek, ha az Ügyfél erről legkésőbb 14 nappal a turisztikai rendezvény kezdete előtt értesíti a Szervezőt.
 
12. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő Utasok létszáma eléri a tizenöt főt, az utazásszervező gondoskodik arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje, kivéve, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.
 
13. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, akkor a Szervező segítséget nyújt az Utasnak a hazautazás megszervezésében. Az intézkedés költségei akkor terhelik a Szervezőt, ha az Utazási szerződés neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg. Egyéb esetben az Utas a saját költségét viseli. Az intézkedés költsége a Szervezőt terheli, ha a szerződés neki felróható okból szűnik meg, kivéve az előre nem látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható – emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti.

VIII. Kártérítési szabályok
 
1. A Szervező köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható.
 
2. A Szervező utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos polgári és jogi felelősségi szabályok (Ptk. 399. §) alkalmazása során sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint légitársaságok által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások a fent idézett Ptk. 399. § a) pontjába tartozó olyan ellehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akaratuktól függetlenül merültek fel.
 
3. A Szervező elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot – külső körülmény veszélyezteti. E körülményekért a Szervező kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat – a felmerült költségek levonása után – visszafizeti.
 
4. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

5. A Szervező a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért felelősséget nem vállal.
 
6. A turisztikai rendezvény tartama alatt az Utas az Utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség az Utast terheli. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.
 
7. A kísérő, a telepített idegenvezető és a Szervező helyi képviselője nem jogosult a reklamáció elbírálására.
 
8. A szerződésteljesítés során kifogásolt hiányok és hibák tárgyában az Utas a rendezvény utolsó napját követő 8 napon belül írásos reklamációt nyújthat be a szerződéskötés helyszínén, vagy a Szervező Részvételi szerződésben szereplő székhelyén. A reklamációnak tartalmaznia kell a hiányosságok bejelentésének idejét, formáját és módját, amennyiben a rendezvény tartama alatt észlelt hibákra és hiányosságokra vonatkozik.
 
9. A Szervező kötelezi magát, hogy a benyújtott reklamációra haladéktalanul írásban válaszol: ha a reklamációt a kísérőnek nyújtották be a rendezvény tartama alatt, akkor legkésőbb a rendezvény befejezése után számított 30 napon belül; ha viszont a rendezvény befejezése után nyújtották be, akkor a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül.
 
10. A Szervező a nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségének mértékét a turisztikai rendezvény tartama alatt minden Utasnál a szolgáltatás díja (rendezvény ára, a részvételi díj) összegének kétszeresében maximalizálja.
 
11. A Szervező utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az Utast és a Szervezőt.

IX. Egyéb rendelkezések
 
1. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a www.horgaszutazas.hu honlapon található tájékoztatókban foglaltaktól kivételesen indokolt esetben eltérjen.
 
2. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára, a részvételi díj összegére vonatkozóan a Szervező által közzétett adatokban történt esetleges változásokról a Szervező tájékoztatja az Utast.
 
3. A részvételi díj nem foglalja magába a biztosítás díját (a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját). Ha az utazás megkezdése előtt vagy az utazás során bármiféle biztosítási esemény (utazásképtelenség, betegség, stb.) adódik, azt az Utas közvetlenül a biztosítóval intézi és a költségek is őt terhelik.
 
4. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik, kivéve ha azt továbbszállításra vagy megőrzésre a Szervező vagy közreműködője átvette. Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért a Szervező felelősséget nem vállal. A repülővel szállított poggyászok megrongálódásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság képviselőjénél kell bejelenteni A megengedettnél súlyosabb vagy nagyobb méretű poggyász szállításáért a többlet díj az Utast terheli. Az elveszett, megsérült vagy rossz helyre érkezett poggyászról a Szervezőt is értesíteni kell.
 
5. A Szervező sem autóbuszon, sem repülőn nem tud fix helyet biztosítani. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Indokolt esetben (pl. kisgyermek, kerekesszék) a személyzet az Utas igényeinek megfelelően biztosít helyet.
 
6. A közlekedési társaságok által okozott kárért a Szervező felelősséget nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy a közlekedési társaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek, szükség esetén típus vagy társaság cseréjére is sor kerülhet. A késedelmes indulás vagy transzfer miatt elmaradt programokért a Szervező felelősséget nem vállal.
 
7. Ha az utazást különjárati autóbusz igénybevételével bonyolítják le, a Szervező felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utasjegyzék) az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak.
 
8. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, biztosítási kötelezettség stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik.
 
9. A szerződő felek vállalják, hogy az Utazási szerződésből eredő vitájukat lehetőség szerint megegyezéses úton kívánják rendezni, peres eljárás esetén azonban alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 
10. A Szervező felügyeleti szervei:
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség – Budapest, VIII., József krt. 6. – Tel.: 459-4800
XVIII. ker. Polgármesteri Hivatal Jegyző – Budapest, XVIIII., 1184 Budapest
Üllői út 400. – Tel.: 291-5888
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal – Budapest, 1027., Margit krt. 85. – Tel.: +36-1- 336 7439

X. Adatkezelésre vonatkozó szabályok
 
1. A Szervező www.horgaszutazas.hu internetes honlapját mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja.
 
2. A Szervező az internetes oldalán közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, a szolgáltatásai szüneteléséből vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal.
 
3. Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek az interneten történő szerződés megkötéséhez. Nélkülük a szerződés érvénytelennek minősül. A honlap használatával az Utas teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadása miatt keletkező károkért a Szervező nem felel.
 
4. A Szervező gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén az Utasról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

5. A Szervező kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 
6. A Szervező minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
 
7. A Szervező a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem adja át.

Amennyiben kérdésed van, írd meg az alábbi űrlap kitöltésével. Ügyelj, az ellenőrzőkód helyes beírására!


Lépjen velünk kapcsolatba:
Név: * !
E-mail: * !
Telefonszám:
Téma:
Üzenet: * !
Ellenőrzőkód: *
!
2021 horgaszutazas.hu all rights reserved